W sprzedaży: Publikacja o historii Bobrownik i Sączowa, pióra Janusza Hetmańczyka

Regulamin

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu korzystania ze strony internetowej  www.bobrowniki.tv (dalej „Regulamin”, który określa zasady posługiwania się serwisem internetowym – BOBROWNIKI.tv (dalej „Serwis”)

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Właścicielem strony internetowej w domenie www.bobrowniki.tv jest Fundacja ZWIASTUN z siedzibą w Bobrownikach ul. Sienkiewicza 336 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000458416 w dniu 17.04.2013 (dalej „Administrator”). Administrator jest uprawniony do zamieszczania informacji i materiałów umieszczonych w Serwisie. Pełnomocnikiem Administratora jest Prezes Zarządu Fundacji ZWIASTUN Henryk Wadowski zam. w Bobrownikach ul. Sienkiewicza 336

2.Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące w Serwisie podlegają ochronie.

3.O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie do informacji zawartych w Serwisie, a także do ich układu objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.). Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, niezgodny z niniejszym Regulaminem, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Administratora i jedynie w zakresie wskazanym w takiej zgodzie.

4.W przypadku zainteresowania wykorzystaniem materiału, który ukazał się w Serwisie, a w szczególności chęci jego opublikowania, podmiot wyrażający chęć wykorzystania, w tym publikacji materiału zwraca się każdorazowo do Administratora o zgodę na publikację materiału podając informacje dotyczące:
a)materiału, który ma zostać wykorzystany,
b)sposobu, w jaki będzie wykorzystany materiał.
5.Wszystkie materiały pochodzące z Serwisu, opublikowane poza Serwisem, obligatoryjnie muszą być opatrzone, w widoczny sposób, informacją: „Materiał pochodzi z serwisu internetowego Administratora, http://www.bobrowniki.tv”,

§ 2 Prawa i obowiązki użytkownika

1.Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne a Serwis dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu (Użytkownik).

2. Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

3.Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na ogólnie przyjętych zasadach.

§ 3 Wykorzystanie informacji

1.Informacje zawarte w Serwisie mają charakter informacyjno-edukacyjny oraz rozrywkowy i sportowy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

2.Informacje zawarte w Serwisie mogą być wykorzystywane do prywatnego użytku, w celu pogłębiania własnej wiedzy na temat funkcjonowania Gminy Bobrowniki,  oraz okolic.

3.Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika związany z połączeniem Użytkownika z Serwisem. Administrator nie gwarantuje, że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji oraz do okresowego lub całkowitego wycofania danego materiału, jego elementu lub całego Serwisu z użytkowania w sieci Internet.

5.Administrator zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów przez niego niezamówionych, dowolnego wyboru treści przeznaczanych do publikacji spośród materiałów nadesłanych, dokonywania w nich zmian i modyfikacji.

§ 4 Treści Publikowane przez Użytkowników

1. Użytkownicy mają możliwość dodawania wpisów do forum dyskusyjnego po uprzednim zarejestrowaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

2. Zabrania się publikowania treści:
obraźliwych, wulgarnych, nienawistnych, naruszających prawa innych osób,niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym, spamu, reklam i treści komercyjnych bez zgody redakcji,
nie na temat, wprowadzających w błąd lub celowo zakłócających dyskusję.

§ 5 Moderacja i Usuwanie Treści
 
1. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do moderacji wpisów użytkowników, w tym ich edytowania, ukrywania lub usuwania, jeżeli uzna, że naruszają one zasady określone w niniejszym regulaminie.

2. Wpisy uznane za spam, treści o niskiej wartości merytorycznej, nie na temat lub zakłócające dyskusję mogą być usuwane bez uprzedzenia.

3. Użytkownicy wielokrotnie naruszający zasady forum mogą być czasowo lub na stałe pozbawieni możliwości dodawania nowych wpisów. Decyzja ta zostanie podjęta przez redakcję na podstawie analizy zachowania użytkownika.
 
§ 6 Odwołania i Skargi

1. Użytkownik, którego wpis został usunięty lub któremu zablokowano możliwość dodawania nowych wpisów, ma prawo do odwołania się od decyzji redakcji, wysyłając uzasadnienie swojej skargi na adres email info@bobrowniki.tv.

2. Redakcja zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej skargi w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

§ 7 Korzystanie z innych stron

1.Serwis jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.

2.Z odnośników do innych zasobów internetowych użytkownik korzysta na własne ryzyko. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostep poprzez niniejszy Serwis.

§ 8 Charakter informacji

1.Informacje zawarte w Serwisie, w tym tekst, grafika, odnośniki i inne obiekty są aktualizowane w miarę możliwości. Administrator nie gwarantuje dokładności, kompletności, właściwości informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy czy braki w informacjach i materiałach umieszczonych w Serwisie.

2. Informacje i materiały umieszczone w Serwisie stanowią jedynie materiały informacyjno-edukacyjne oraz rozrywkowe i sportowe. W szczególności informacje i materiały umieszczone w Serwisie nie stanowią gwarancji przydatności przedstawionych informacji do określonych celów.

§ 9 Odpowiedzialność administratora

1.Informacje i materiały publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy Administratora mogą być uznane za rzetelne.

2.Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje i materiały prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych materiałów, w szczególności za szkody powstałe w wyniku skorzystania z nich.

3.Informacje i materiały publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, rozrywkowy i sportowy, i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 10 Ograniczenie odpowiedzialności

1.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu.

2.Administrator nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez korzystanie z Serwisu lub jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii albo systemu.

§ 11 Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Administrator Serwisu.

2.Administrator zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę interesów osób, których dane dotyczą (w tym danych Użytkowników), a w szczególności zapewnia, że dane będą przetwarzane zgodnie z prawem.

3.Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie strony mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

4.Użytkownicy mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5.Administrator nie odpowiada za publikowane dane w Serwisie  w przypadku kiedy nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.

§ 12 Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

2.Administrator ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /