BOBROWNIKI.TV na Facebooku
hiszpański kraków, hiszpański katowice, hiszpański online
1cz


2 cz 


3cz
Bobrowniki, 18 września 2019 roku
Rada Gminy Bobrowniki
Gminna 8, 42-583 Bobrowniki
 
ZAWIADOMIENIE
                                                 
Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 25 września 2019 roku
(tj. środa) o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Bobrownikach (sala posiedzeń – II piętro, pokój nr 25)
odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Bobrowniki.
        
Sesje Rady Gminy są jawne i mogą w nich uczestniczyć zainteresowani tematyką mieszkańcy tutejszej Gminy.
 
Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i wnioski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (druk nr 1).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, budżetu i w budżecie Gminy Bobrowniki na 2019 rok (druk nr 2).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2019-2030 (druk nr 3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Bobrowniki na rok 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
  do rejestru zabytków (druk nr 4).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia działek do kategorii dróg gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg w sołectwie Rogoźnik (druk nr 5).
 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/496/18 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z Amfiteatru w miejscowości Rogoźnik” (druk nr 6).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z Amfiteatru w miejscowości Rogoźnik” (druk nr 7).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest
  ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat (druk nr 8).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest
  ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat (druk nr 9).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest
  ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat (druk nr 10).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest
  ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat (druk nr 11).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest
  ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat (druk nr 12).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest
  ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat (druk nr 13).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest
  ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat (druk nr 14).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki (druk nr 15).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowniki
  (druk nr 16).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 17).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Bobrowniki (druk nr 18).


 1. Informacja Wójta Gminy Bobrowniki dotycząca realizacji
  art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1.01.2018 r.
  do 30.06.2019 r. (druk nr 19).
 2. Wybór ławników do sądów powszechnych:
 1. przedstawienie opinii Zespołu ds. wyboru ławników
  na kadencję 2020-2023;
 2. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (druk nr 20);
 3. głosowanie;
 4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję 2020-2023
  (druk nr 21).
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad Sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki
 
………………………………
mgr inż. Adam Nocuń
 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
RODO - Klauzula informacyjna
dla uczestników obrad sesji Rady Gminy Bobrowniki
 
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r.,
Nr 119, s. 1)  uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy Bobrowniki są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e cyt. wyżej rozporządzenia.
 
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bobrowniki
ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki
 
II. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych na adres poczty elektronicznej: iod@bobrowniki.pl
 
III. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
 
IV. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy, radni Rady Gminy Bobrowniki, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 
Ponadto, z nagrań sesji rady gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, administrator może prowadzić bezpośrednią transmisję na stronach internetowych Gminy.
 
V. Okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 
VI. Prawa osób, które dane dotyczą, dostęp do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo
do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 
Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Urząd jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
 
VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć w niektórych przypadkach może być konsekwencją wymogów przepisów prawa.
 
Administrator Danych Osobowych
NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) Twój nick:     Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami regulaminu      Zarejestruj się, aby zarezerwować swój nick.
NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) Twój nick:     Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami regulaminu      Zarejestruj się, aby zarezerwować swój nick.
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
Pogoda Bobrowniki z serwisu

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nadchodzących wydarzeniach oraz inne wiadomości na temat regionu, zapisz się do poniższego newslettera.
Nie wypełniaj tego pola:

Szybki kontakt

Napisz do nas na adres:

info@bobrowniki.tv

lub 

skorzystaj z formularza
Realizacja: Agencja Interaktywna Projektomania Copyright © 2013 by Bobrowniki.tv. Wszelkie prawa zastrzeżone.