BOBROWNIKI.TV na Facebooku
hiszpański kraków, hiszpański katowice, hiszpański online

2 Sierpnia 2017STANOWISKO FUNDACJI ZWIASTUN

 
STANOWISKO  FUNDACJI ZWIASTUN
w sprawie trybu przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

 
Szanowni Państwo,
W ciągu lat funkcjonowania portalu dostępnego pod adresem www.bobrowniki.tv mamy nadzieję, że daliśmy się poznać jako podmiot bezstronny i takim właśnie chcemy pozostać. Dlatego też podczas poszczególnych relacji nie zamieszczamy własnego komentarza, ale pozwalamy Państwu przedstawiać własne stanowisko, co czasami spotyka się z dezaprobatą. W trakcie wielu lat funkcjonowania, dysponując ograniczonymi środkami finansowymi, staramy się Państwa informować o wszystkich ważnych wydarzeniach odbywających się w naszej Gminie. Uważamy, że sesje Rady Gminy są stałymi, ważnymi elementami życia naszej lokalnej społeczności. Dlatego też od wielu lat nasza kamera im towarzyszy. Informację o sesji, jak też porządku obrad czerpiemy z powszechnie dostępnych źródeł informacji, czyli przede wszystkim z biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Bobrowniki.
Mając na uwadze sposób procedowania nad projektem uchwały w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością uważamy za zasadne wypowiedzieć się co do trybu w jakim był procedowany (a w zasadzie miał być procedowany) projekt tej uchwały. Powyższe wystąpienie podyktowane jest tym, iż osoby tworzące portal również są mieszkańcami naszej Gminy. Chcemy również zaznaczyć, iż merytoryczną ocenę tego czy w naszej Gminie koniecznym jest dokonanie wskazanego przekształcenia pozostawiamy Państwu.
Za Statutem Gminy Bobrownik wskazujemy, że:
 
§ 26
1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady  po konsultacji z Wójtem.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1)       ustalenie porządku obrad,
2)    ustalenie terminu i miejsca obrad,
3)    zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczegól­nych punktów porządku obrad, oraz innych materiałów zgodnie z ustaleniem Rady.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych pisemnie najpóźniej  na 7 dni przed terminem obrad.
4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
5. Termin o jakim mowa w ust. 4 rozpoczyna bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień. 
 
Mając na uwadze przytoczony paragraf Statutu wskazujemy, iż we wtorek na dwa dni przed sesją Rady Gminy Bobrowniki w biuletynie informacji publicznej brak było informacji, iż w porządku obrad najbliższej sesji będzie poddana pod głosowanie uchwała w przedmiocie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto wskazujemy, iż Fundacja jest w posiadaniu uzasadnienia przedmiotowej uchwały, uchwały co do której inicjatywę uchwałodawczą wykazał Wójt Gminy Bobrowniki Pan Arkadiusz Ziemba. W uzasadnieniu tym brak jakichkolwiek informacji o skutkach finansowych jej podjęcia (uzasadnienie uchwały w załączeniu dostępne po kliknięciu w link poniżej tekstu). Jeśli Państwo oglądaliście naszą relację z sesji to Wiecie, że żadna z komisji przed przystąpieniem do głosowania nad zmianą porządku obrad nie zajęła stanowiska w sprawie uchwały oraz nie dyskutowano o rzeczywistych skutkach finansowych jej podjęcia. Wydaje się, że sami Radni (przynajmniej w części) byli zaskoczeni trybem procedowania nad uchwałą, gdyż nie tylko nam mieszkańcom nie pozwolono na debatę w tej kwestii, ale również Radni nie mieli realnej możliwości skonsultowania projektu uchwały z mieszkańcami.
W tym miejscu chcemy z całą stanowczością zaznaczyć, że Gminę Bobrowniki tworzy ogół jej mieszkańców, czyli ogół Nas. Uważamy, że jako mieszkańcy mamy prawo do pełnej informacji w przedmiocie tego jakie będą dla nas skutki uchwał podejmowanych przez Radę Gminy Bobrowniki. Naszym zdaniem uchwała do której się odnosimy ma istotne znaczenie dla Gminy (czyli dla Nas mieszkańców), gdyż potencjalnie może doprowadzić do wzrostu, nawet znacznego, cen zakupu wody i odprowadzania ścieków, a przecież to jak mało która kwestia dotyczy nas wszystkich. Wiąże się to min. z potencjalną koniecznością opłacania przez Spółkę podatku od nieruchomości ( 2% wartości budowli na którą to sumę składa się min. wartość oczyszczalni czy rurociągów – w chwili obecnej zakład opłaty tej nie ponosi), ponoszenia opłat za zajmowanie pasa drogowego (w zakresie rurociągów położonych w pasie drogi gminnej), czy też koszt utrzymania przynajmniej trzyosobowej Rady Nadzorczej. Ponadto nie  sposób abstrahować od znacznych, aczkolwiek jednorazowych kosztów założenia takiej Spółki (których wysokość uzależniona jest od wartości majątku „wprowadzanego” do Spółki). Wreszcie dokonywana komercjalizacja może doprowadzić, przynajmniej potencjalnie, do prywatyzacji monopolisty (bo za monopolistę należy uznać w chwili obecnej Zakład Gospodarki Komunalnej jak i przyszłą potencjalną Spółkę) i uzależnienia mieszkańców od podmiotu prywatnego na którego działanie nie będą mieli praktycznie żadnego wpływu. Stoimy na stanowisku, iż w chwili obecnej mieszkańcy taki wpływ wywierają przynajmniej pośrednio, gdyż każda podwyżka cen wody może spotkać się z dezaprobatą wyborców
i każdy Wójt naszej Gminy oraz każdy Radny głosując nad zmianą taryfy (aktu regulującego cenę wody i ścieków) musi rozważyć zarówno uzasadnione potrzeby Zakładu jak i interes mieszkańców.
Brak merytorycznej dyskusji nad zasygnalizowanymi zagadnieniami jak i wywarte na nas wrażenie chęci „ukrycia” głosowania nad tak ważną sprawą dały nam asumpt do zajęcia w tej materii stanowiska. Nie przesądzamy kwestii tego czy Spółka jest naszej Gminie potrzebna czy też nie. Jednakże uważamy, że tak ważne kwestie powinny być procedowane w sposób jak najbardziej transparentny oraz analityczny w aspekcie skutków, przede wszystkim finansowych, podejmowanych działań. Stosunkowo łatwo przekształcić Zakład w Spółkę, ale cofnąć potencjalne skutki przekształcenia niezwykle trudno.
 
  
Zespół Portalu BOBROWNIKI.TV

uzasadnienie uchwały w załączeniu dostępne po kliknięciu w link

Kliknij aby pokazać

NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) NIE WYPEŁNIAJ TEGO POLA (zabezpieczenie przed botami) Twój nick:     Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami regulaminu      Zarejestruj się, aby zarezerwować swój nick.

Komentarze (15):

 • 2017-08-19 12:56:37  PSPierwszy sprzeciw po 7 latach ,,rządów" może zaszokować.
 • 2017-08-12 21:00:10  42/39Niektórzy "wysoko postawieni" prostego pisma nie potrafią sklecić i po wielu miesiącach urzędowania nadal są jak dzieci we mgle. A przecież zgodnie z uzasadnieniem wyboru są wysokiej klasy specjalistami. Buahaha. Specjalistami od klaskania wójtowi.
 • 2017-08-12 14:19:12  obywatelkaNie można się spodziewać, że "wysoko postawieni urzędnicy samorządowi" (cytat z wpisu Obywatela X) zareagują na niewłaściwe poczynania panującej ekipy 2 samorządowców pożal się Boże i sprzeciwią się ich woli, ponieważ są oni odpowiednio dobrani i wybrani przez panujących. I właśnie po to zostali powołani na stanowiska, żeby nie blokować ruchów. A radni??? No cóż ..... Tacy są, jakich wybraliśmy.
 • 2017-08-12 10:35:52  obywatel XW zasadzie od początku urzędowania naszego wójta-łapówkarza w większości jego poczynań widać działanie we własnym interesie a nie w interesie gminy i mieszkańców , skutkiem tego jest doprowadzenie gminnego budżetu na skraj ruiny. Domyślać się tylko możemy że cała sprawa ma drugie dno i czy na końcu tego procesu ktoś po prostu nie chce przejąć majątku gminnego i samej spółki ? Przykre jest to że dzieje się to za przyzwoleniem radnych i wysoko postawionych urzędników samorządowych takich jak skarbnik sekretarz czy też inni . I widać to w lizusowskich wystąpieniach tych osób na sesjach rady gminy .Na manipulacji faktami .
 • 2017-08-06 22:47:30   Co z tym żurem ? Ugotowany ?
 • 2017-08-06 17:50:04   Z terenu gminy źle, spoza jeszcze gorzej, nie pozostaje nic innego jak werbunek z kosmosu(podobno nie jesteśmy sami)
 • 2017-08-06 16:58:39  Koń by się uśmiał Najlepsze w uzasadnieniu uchwały jest cytuję,,zatrudnienie naszych mieszkańców gminy do zwiększonego zakresu realizacji" .A będzie zatrudnienie naszych znajomych i niekoniecznie mieszkańców ,bo w Urzędzie pracuje kilkanascie osób z poza gminy przez co tracimy dochody .
 • 2017-08-03 11:23:28  ZGKto to taki Shelocku? Nie zauważyłem że rozmawiasz o projekcie.
 • 2017-08-03 08:26:56  obserwatorBrawo Shelocku, dzięki na informację bo bym nie zauważył. Ale nie wiem czy zauważyłeś że rozmawiamy o projekcie uchwały.
 • 2017-08-03 07:27:02  ZGDo obserwator

  Jeszcze nie ma decyzji o likwidacji. Nie została przegłosowana.
 • 2017-08-03 05:54:25  krzyszcieplutkie miejsce dla Pana AZ na razie nie uchwalone a ilu juz można było zatrudnić kolezków i do rady nadzorczej i do nowej spólki a spólka wodna zawsze będzie na plusie bo pić trzeba. Teraz Pan AZ ma problem bo ja to on poobiecywał robotę a tu kicha.
 • 2017-08-02 16:24:21  obserwatorHmm, a co w cytacie punktu uchwaly jest głupotą ? Po reakcji sadze że komentarz w sedno sprawy trafił.
 • 2017-08-02 16:05:45   Obserwator zaorałeś się chłopie, jakieś głupotki napisałeś, zastanów się jeszcze raz, i jeszcze raz.
 • 2017-08-02 14:51:21  obserwatorpar. 4 pkt. 2 projektu uchwały:
  "Wójt może powierzyć wykonywanie wszystkich lub niektórych czynności związanych z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego wyznaczonemu przez siebie likwidatorowi."
  Wydaje się że ten zapis w uchwale wszystko tłumaczy i wyjaśnia. Jak dla mnie nie trzeba lepszego argumentu na poznanie faktycznych powodów zgłoszenia takiej uchwały.
 • 2017-08-02 14:35:03  Lokalna SpołecznośćW imieniu mieszkańców naszej gminy serdeczne podziękowanie, za zaprezentowane stanowisko FUNDACJI ZWIASTUN! To właśnie Państwo –w wielkim skrócie- przeanalizowaliście projekt uchwały pod kątem ewentualnych szans i zagrożeń, czego niestety nie uczynił pan wójt! Nie rozumiem dlaczego, ale pod rządami obecnego wójta panuje tendencja, że wszystko robi się szybko i po cichu, ale radni mają tylko podnosić rączki do głosowania oczywiście w 100% zgodnie z wolą wójta! A jak któryś z radnych zacznie samodzielnie myśleć, a nie daj Boże zadawać pytania i mieć wątpliwości to jest już wróg!!!, którego należy wyciąć! Panie wójcie, lojalność radnych nie polega na całkowitym ich ubezwłasnowolnieniu! Mieszkańcy chcą dialogu, przekazu informacji o istotnych dla nich sprawach w sposób otwarty i prosty, a przede wszystkich uczciwy. Kieruję apel do radnych o samodzielność w podejmowaniu decyzji mając na uwadze dobro mieszkańców, bo jesteście Państwo przedstawicielami naszej społeczności lokalnej i w przyszłorocznych wyborach zostaniecie z tego rozliczeni!!!
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
Pogoda Bobrowniki z serwisu

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nadchodzących wydarzeniach oraz inne wiadomości na temat regionu, zapisz się do poniższego newslettera.
Nie wypełniaj tego pola:

Szybki kontakt

Napisz do nas na adres:

info@bobrowniki.tv

lub 

skorzystaj z formularza
Realizacja: Agencja Interaktywna Projektomania Copyright © 2013 by Bobrowniki.tv. Wszelkie prawa zastrzeżone.